1 Huyện Mường Tè Bưu cục cấp 2 Mường Tè

2133881174

Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè 2 Huyện Mường Tè Điểm BĐVHX Mường Tè 99423007 Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè 3 Huyện Mường Tè Điểm BĐVHX Nậm Khao 2133883000 Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè 4 Huyện Nậm Nhùn Bưu cục cấp 2 Nậm Nhùn 2133910655 Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn 5 Huyện Nậm Nhùn Điểm BĐVHX Hua Bum 1689986389 Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn 6 Huyện Nậm Nhùn Điểm BĐVHX Lê Lợi 941368601 Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn 7 Huyện Nậm Nhùn Điểm BĐVHX Pú Đao 1676966545 Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn 8 Huyện Phong Thổ Bưu cục cấp 2 Phong Thổ 2133896228 Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ 9 Huyện Phong Thổ Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng   Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ 10 Huyện Phong Thổ Bưu cục cấp 3 Mường So 2133895002 Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ 11 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Bản Lang 1274961101 Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ 12 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Dào San 943512173 Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ 13 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Hoang Thèn 1233315729 Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ 14 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Huổi Luông 915795088 Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ 15 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Khổng Lào 943539422 Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ 16 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng 946353907 Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lả Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ 17 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Ma Ly Pho 943542557 Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ 18 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Nậm Xe 1257383001 Bản Nậm Se, Xã Nậm Se, Huyện Phong Thổ 19 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ 944001664 Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ 20 Huyện Phong Thổ Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn 915329724 Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ 21 Huyện Sìn Hồ Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ 2133870118 Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ 22 Huyện Sìn Hồ Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm 2133606222 Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ 23 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Căn Co 964495784 Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ 24 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Chăn Nưa 975999655 Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ 25 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Hồng Thu 91629846222 Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ 26 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Làng Mô 941135221 Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ 27 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Lùng Thàng 1654012806 Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ 28 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Nậm Mạ 916332813 Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ 29 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Noong Hẻo 917077003 Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ 30 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Pa Tần 982453863 Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ 31 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin 1647281389 Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ 32 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Phìn Hồ 914478170 Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ 33 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp 1252381660 Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ 34 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Tà Ngảo 914883072 Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ 35 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Tả Phìn

1657850871

Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ 36 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải 1299832084 Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ 37 Huyện Sìn Hồ Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn 1656393538 Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ 38 Huyện Tam Đường Bưu cục cấp 2 Tam Đường 2133879687 Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường 39 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Bản Bo 917053286 Bản Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường 40 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Bản Giang 917911165 Bản Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường 41 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Bản Hon 916696404 Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường 42 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Bình Lư 1682288515 Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường 43 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Hồ Thầu 1694466817 Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường 44 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Nà Tăm 1296923911 Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường 45 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Nùng Nàng 914306746 Bản Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường 46 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Sơn Bình 986947557 Bản Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường 47 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Tả Lèng 1245309749 Bản Tả Lẻng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường 48 Huyện Tam Đường Điểm BĐVHX Thèn Sin 1668106976 Bản Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường 49 Huyện Tân Uyên Bưu cục cấp 2 Tân Uyên 2133787789 Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên 50 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Hố Mít 975541446 Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên ( 51 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Nậm Cần 915618080 Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên 52 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Nậm Sỏ 949461002 Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên 53 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Pắcta 947908605 Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên 54 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Phúc Khoa 869927995 Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên 55 Huyện Tân Uyên Điểm BĐVHX Thân Thuộc 976285050 Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên 56 Huyện Tân Uyên Hòm thư Công cộng Mường Khoa 2133786905 Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên 57 Huyện Than Uyên Bưu cục cấp 2 Than Uyên 2133783588 Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên 58 Huyện Than Uyên Điểm BĐVHX Khoen On 1633043403 Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên 59 Huyện Than Uyên Điểm BĐVHX Mường Kim 946377970 Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên 60 Huyện Than Uyên Điểm BĐVHX Mường Than 899843089 Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên 61 Huyện Than Uyên Điểm BĐVHX Phúc Than 978941400 Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên 62 Thị xã Lai Châu Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu 2133875278 Đường Đại lộ Lê Lợi, P. Tân Phong, Thành phố Lai Châu 63 Thị xã Lai Châu Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 Đoàn Kết 2133791515 Số 185, Đường trần hưng đạo, P. Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu 64 Thị xã Lai Châu Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lai Châu 21333876647 Đường lê lợi, P. Tân Phong, Thành phố Lai Châu 65 Thị xã Lai Châu Bưu cục cấp 3 KHL Lai Châu 2133876648 Đường Đại lộ Lê Lợi, P. Tân Phong, Thành phố Lai Châu 66 Thị xã Lai Châu Bưu cục văn phòng VP BĐT Lai Châu 2133875584 Đường Đại lộ Lê Lợi, P. Tân Phong, Thành phố Lai Châu 67 Thị xã Lai Châu Điểm BĐVHX Nậm Loỏng 1696307434 Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu 68 Thị xã Lai Châu Điểm BĐVHX Quyết Thắng 2133975720 Khu phố Quyết Thắng 3, P. Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu 69

Thị xã Lai Châu

Điểm BĐVHX San Thàng 2133878000 Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu